Lapset oppijoina ja osallistujina

Leikkivät tutkijat. Monika Riihelä (2000).

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian post doc -tutkimuksen keskiössä ovat pienten päivähoidossa toimivien lasten yhdessä kehittämät oivallukset ja leikit. Tutkimus keskittyy siihen, miten pienet lapset toimivat, keskustelevat ja opiskelevat yhdessä.

Tutkimuksessa lasten keskinäistä toimintaa eriteltiin aikuisten toimintatapoihin peilaten ja keskiössä olivat filmitallenteiden monitasoiset leikkaukset ja järjestämiset, jota tutkija on nimennyt yhteisölähtöisen filmianalyysin menetelmäksi. Tässä analyysissa on mm. kysytty, mikä aikuisen toiminnassa tyrehdyttää lasten leikkejä ja tutkimista ja mikä edistää niitä.

Leikkiin ja lasten omaan toimintaan perustuvien projektien etenemistä kuvataan tutkimusraportissa eri-ikäisten ryhmissä: 1-2 v, 3-4 v, 5-6 v. Myös sadutusta on sovellettu lasten ajatusten esille nostamiseksi ja ryhmääntymisen edistämiseksi. Lue lisää Leikkivät tutkijat -hankkeesta ja julkaisuista.

Saduttamalla lasten kulttuuriin. Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä. Lue Kuperkeikkakyyti

Kivi ois muurahaiselle vuori. Lasten ajatuksia matematiikasta ja luontoilmiöistä. Niina Rutanen & Monika Riihelä (2000).  Pienten lasten Luma oli Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) koordinoima hanke, jossa kuunneltiin lasten matematiikkaan ja luontoilmiöihin liittyviä ajatuksia ja toteutettiin projekteja yhdessä lasten kanssa. Tämä hanke alkoi syksyllä 1997 ja päättyi keväällä 1999 ja se liittyi valtakunnallisiin matemaattis-luonnontieteellisiin kehittämistalkoisiin, opetusministeriön koordinoimaan LUMAan. Opetusministeriön hanke koskettaa kouluikäisiä, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevia. Mukana on myös muutama esiopetusluokka, mutta pääpaino on perusasteen opetuksessa. Pienten lasten Lumaan osallistuivat päivähoidon ja esiopetuksen ammattilaisia yhdeksältä paikkakunnalta Suomessa.

Projektissa etsittiin kuuntelemalla, kirjaamalla ja kuvaamalla lasten matematiikkaan ja luonnonilmiöihin liittyviä ajatuksia, pohdintoja ja kysymyksiä. Pienten lasten LUMA hankkeessa lähdettiin selvittämään, mitä lapset kyselevät ja mitä he jo osaavat. Lasten kuuntelun myötä siirryttiin työtapojen uudistamiseen, projektityöskentelyyn ja erityisesti dokumentoinnin soveltamiseen.

Lasten toiminnan dokumentoinnin perusmenetelmänä käytettiin sadutusta, jota tässä hankkeessa kehitettiin luonto- ja matematiikka-projektien käyttöön.

Kivi ois muurahaiselle vuori on yhteisöllisen oppimis- ja opettamiskäsityksen äärellä, ja antaa ymmärrystä pienten lasten tavasta omaksua uusia asioita. Vanhemmille, neuvolan, päivähoidon, erityiskasvatuksen ja koulun työntekijöille avautuu monipolvinen lasten ajatusten ja kysymysten maailma.