Lapset kertovat -julkaisusarja

Lapset kertovat ja toimivat -verkoston tutkimus- ja kehittämishankkeissa hakeudutaan erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten kokemusten äärelle. Tutkimus- ja kehittämistoiminta synnyttää uutta tietoa ja kulttuuria, jota julkaistaan Lapset kertovat -julkaisusarjassa.

Perinteisestä lasta kohteellistavasta orientaatiosta pyritään eroon nostamalla esiin lasten ja nuorten ajatuksia, heidän omaa kulttuuriaan, kuten leikkejä, keskusteluja ja kertomuksia sekä heille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja. Myös työkäytäntöjen, tutkimuksellisten analysointivälineiden ja osallisuutta edistävien koulutusjärjestelmien kehittäminen kuuluvat toimintaan. Keskiössä on paitsi lasten ja nuorten myös aikuisten ja vanhusten osallisuus perheissä ja yhteiskunnallisissa palvelujärjestelmissä sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Mikäli olet kiinnostunut julkaisemaan sarjassa, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

Lapset kertovat -julkaisusarjassa ilmestyneet julkaisut

Kivi ois muurahaiselle vuori. Pienten lasten käsityksiä matematiikasta ja luontoilmiöistä. (toim. Rutanen, Niina & Riihelä, Monika). Helsinki: Oy Edita Ab.
Kirjassa esitellään LUMAn kehittämishankkeen monia hauskoja ja yllättäviä käytännön kokemuksia eri puolilta Suomea. Kirja on yhteisöllisen oppimis- ja opettamiskäsityksen äärellä, ja antaa ymmärrystä pienten lasten tavasta omaksua uusia asioita.

Korvaan päin – lasten omien satujen kirja (toim. Riihelä, Monika, Karlsson, Liisa & Lastikka, Anna-Leena). Vaasa: Ykkös-Offset.
Lasten satujen kirja avaa tien lasten runsaaseen ja yllätykselliseen kerrontaan, kuvien ja ajatusten maailmaan. Pienilläkin lapsilla osoittautuu olevan ilmiömäiset kertojankyvyt ja paljon sanottavaa. Teoksessa 1-12 -vuotiaiden lasten kertomukset on kerätty saduttamalla ja kuuntelemalla lasta.

Leikkivät tutkijat (Monika Riihelä) -kirja, video ja DVD kertovat esimerkkien kautta, miten voidaan suunnitella ja toteuttaa työskentelyä lasten kanssa niin, että he ovat siinä itse aktiivisesti mukana. Leikkiin ja lasten omaan toimintaan perustuvien projektien etenemistä kuvataan eri ikäisten ryhmissä: 1-2 v, 3-4 v, 5 v ja 6 v. Lue lisää Leikkivät tutkijat -julkaisuista

Pohjolan lasten satusiltoja – Barnens sagoboar i Norden. (Toim. Riihelä, Monika) Stakes & Nordiska Kulturfonden 2003. Kirja kertoo viiden Pohjoismaan välisestä lasten satukirjeenvaihdosta ja sen merkityksestä eri maissa.

Sadutus – Avain osallisuuden toimintakulttuuriin (Liisa Karlsson). Jyväskylä: PS-Kustannus. Tutustu julkaisuun tästä

Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen (toim. Karlsson, Liisa, Levamo, Tiina-Maria ja Siukonen, Salla). Taksvärkki ry.
Lue Sinun, minun, meidän mango -kirja tästä
Read Mango in English

Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan (toim. Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli). Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarja nro 57 (2012). Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Tarinasäveltämisen taito (Hanna Hakomäki). Juva: PS-kustannus. Tarinasäveltäminen on omaan musiikilliseen keksintöön perustuva keino ilmentää olemassaoloaan ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa musiikin keinoin. Tarinasäveltäminen on osoittautunut helpoksi ja luontevaksi tavaksi niin lapsille kuin aikuisille ja erityistä tukea tarvitseville ilmaista ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan uudella luovalla tavalla. Teos sisältää yksityiskohtaisia käytännön ohjeita tarinasäveltämisen toteuttamiseen.
Lue lisää tarinasäveltämisestä

Voitko olla? E du me mej? Vil du varae med meg? Er du med meg? Viltu vera me’mm? Lapset kertovat tarinoita Suomessa ja koko Pohjolassa. Barnen berättar egna sagor i Finland och i hela Norden. (toim. Riihelä, Monika & Kemppainen, Kaija)Pohjoismainen Ministerineuvosto – Nordiska Ministerrådet. Stakes. Helsinki: Oy Edita Ab.
Tilaa verkoston julkaisuja